Dostaliśmy informację od pana Mateusza Noska, przewodniczącego Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN wyjaśniającą kwestię wpisywania dodatkowych uwag przez kierowników do arkusza dodatkowego z zawodów, poniżej dokładna treść wiadomości:
================
Witam
W związku z odmiennymi zapisami dotyczącymi możliwości zamieszczania zastrzeżeń w załączniku do sprawozdania przez kierowników drużyn, chcę doprecyzować jakie przepisy będą mieć zastosowanie w takich sytuacjach oraz w przypadku prowadzenia postępowania przez organy dyscyplinarne. Mamy do czynienia z niżej wskazaną rozbieżnością w przepisach, tj.:
Przepisy Gry - Art. 5 ust. 14
14. Bezpośrednio po zawodach sędzia sporządza informację o karach indywidualnych i innych zdarzeniach dyscyplinarnych mających związek z meczem. Tryb sporządzania informacji (załącznik do sprawozdania) precyzują regulaminy rozgrywek. Informacja ta musi być podpisana przez kierowników drużyn, niezależnie od tego, czy zgadzają się z treściami tam zawartymi czy nie. Kierownikom nie wolno dopisywać do załącznika jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń czy protestów (dotyczących np. zasadności pokazanych kartek lub pomylonej identyfikacji). Tego rodzaju protesty i zastrzeżenia winny być kierowane bezpośrednio do organu prowadzącego rozgrywki, w trybie opisanym przez regulamin. Odmowę podpisania załącznika sędzia opisuje w sprawozdaniu.
Naprzeciw powyższego zapisu, mamy te wskazane poniżej, czyli:
Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Art. 83
Art. 83
Uniemożliwienie zamieszczenia zastrzeżeń
Za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym odnośnie udzielonych napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń (czerwone kartki) wymierza się sędziemu karę:
a) nagany,
b) karę pieniężną,
c) dyskwalifikacji czasowej.
Dodatkowo mamy zapisy naszego Regulaminu Rozgrywek - Par. 18 ust. 1
Par. 18 ust. 1 Sędziowie zawodów obowiązani są zapewnić druki sprawozdań z zawodów oraz 3 egzemplarze załączników do sprawozdań. Do załącznika sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrócony opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłóceń porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych) jakie później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów, mają jednocześnie prawo wnieść do załącznika lub arkusza dodatkowego sprawozdania swoje zastrzeżenia, dotyczące ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika, wyniku przeprowadzonej konfrontacji, a także uwagi dotyczące zdarzeń, które wystąpią przed, w trakcie lub po meczu. Kierownicy drużyn muszą zostać zapoznani z wszelkimi zapisami dokonywanymi przez sędziego w załączniku lub w arkuszu dodatkowym. W przypadku nie podpisania załącznika przez kierownika drużyny na klub zostanie nałożona opłata zgodnie z pkt. 18 załącznika nr 4 niniejszego Regulaminu.
W takich przypadkach trzeba zastosować reguły kolizyjne:
- prawo późniejsze uchyla prawo wcześniejsze (lex posterior derogat legi priori)
- prawo szczególne uchyla prawo ogólne (lex specialis derogat legi generali)
Aktem szczególnym jest w tym przypadku Regulamin Rozgrywek (ponadto spójny z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN) co oznacza, że kierownicy jak najbardziej mają prawo do wnoszenia zastrzeżeń do arkusza dodatkowego. Proszę o skuteczne przekazanie tej informacji do wszystkich sędziów oraz obserwatorów. Od najbliższej kolejki w przypadku uniemożliwienia wniesienia zastrzeżeń przez kierowników nie będzie żadnej taryfy ulgowej i będą stosowane sankcje dyscyplinarne.
 
Pozdrawiam
Mateusz Nosek
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej
Przewodniczący Wydziału Dyscypliny
================
 
W związku z tym wracamy się do wszystkich sędziów z jasnym przekazem, abyście w razie takiej chęci wyrażonej przez kierownika drużyny udzielili możliwości dokonania dodatkowych wpisów na dodatkowym arkuszu. 
Bardzo istotna informacja !!!!
To nie sędzia pisze uwagi, które usłyszy od kierownika, czy ten by mu je dyktował. NIE!!!
To kierownik sam fizycznie wpisuje swoje uwagi, zastrzeżenia, protesty itp. na arkuszu otrzymanym od sędziego, następnie pod nim również się podpisuje osobiście!